Thursday, April 16, 2015

น้ำมัน (1=ต้นทุนราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์ 2=ภาษีต่างๆและกองทุนน้ำมัน, 3=ค่าการตลาด)
50USD / Oil Barrel (160liters)
เบนซิน 95
33 (65%+30%+5%)
ดีเซล
28 (85%+7%+8%)

ทอง 1200 USD / Ounce (2baht)

ณ. 16 เม.ย. 58

Wednesday, April 15, 2015

Sale เป็นกิจวัตรหนึ่งของธุรกรรม

Marketing คือการสร้างความอยาก

Branding คือการสร้างความเป็นเจ้าของ